วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมนักเรียนนอกกะลา อาสาสร้างสุข

เป้าหมาย : เพื่อปลูกฝังความรู้สึกอยากช่วยเหลือผู้อื่น ทั้งยังช่วยขัดเกลาตัวเอง รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน แม้จะอยู่ในฐานะผู้ให้ก็ไม่ถือว่าตนเหนือกว่าแต่ยังต้องขอบคุณคนที่เราช่วยเหลือเพราะเขาคือคนที่เปิดโอกาสให้เราได้รู้จักความสุขจากการให้

การดำเนินงาน
1. ครูสำรวจความสนใจของนักเรียนว่าต้องการอาสาทำงานช่วยเหลือสังคมในรูปแบบใด
2. ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมกันวางแผน และประสานงานกับสถานที่ทำกิจกรรมอาสา
(อบต.โคกสะอาด อบต.ช่อผกา โรงพยาบาลลำปลายมาศ สถานีตำรวจลำปลายมาศ ศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านหนองโดน )
3. นักเรียนทำกิจกรรมอาสาได้แก่ การดูแลสภาพแวดล้อมในที่ทำงานเช่น ตัดหญ้า ปัดกวาด เช็ดถู
การให้บริการ การดูแลเด็กเล็ก การดูแลผู้ป่วย การช่วยจัดทำเอกสาร เล่นดนตรี เป็นต้น และครูออกนิเทศ
4. ครูและนักเรียนร่วมกันถอดบทเรียนจากการทำกิจกรรมอาสาสร้างสุข

การสะท้อนของผู้เรียนถึงผลที่ได้รับ
นักเรียนรู้สึกว่าตนเองได้ฝึกความอดทน ใจเย็นมากขึ้น มีความรับผิดชอบ รู้จักการดูแลและรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ใหม่ๆ ฝึกคิดย้อนกลับถึงการกระทำของตนเอง รู้ว่าการทำดีส่งผลต่อตัวเราและคนรอบข้าง สร้างความภูมิใจให้กับตนเองและเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม


ปัญหาอุปสรรคที่พบ
 ไม่คุ้นเคยกับการพูดเสียงดังหรือการใช้น้ำเสียงไม่ถูกกาลเทศะ บางครั้งรู้สึกลำบากในการวางตัวกับผู้ใหญ่ นักเรียนที่เป็นอาสาสมัครที่ศูนย์เด็กรู้สึกว่าบางครั้งดูแลน้องไม่ทั่วถึงเพราะขาดทักษะหรือดูแลน้องผิดวิธีและมีสื่อหรืออุปกรณ์การทำงานไม่เพียงพอ การวางแผนการทำงาน

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม กิจกรรมอาสาสมัครครั้งต่อไปอาจเป็นสถานที่แปลกใหม่ มีรูปแบบกิจกรรมอาสาในเชิงอนุรักษ์ การไปจัดกิจกรรมอาสาบางครั้งควรร่วมกันทั้งชั้น และ ควรเพิ่มระยะเวลาในการทำงาน 


การสะท้อนจากองค์ที่รับนักเรียนเป็นอาสาสมัคร
เด็กๆ น่ารัก อ่อนโยน กล้าแสดงออก มีความอดทนและกระตือรือร้นในการทำงาน ช่วยทำกิจกรรมต่างๆได้ดี มีมารยาทพูดจาไพเราะ ยิ้มแย้มแจ่มใส สนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวและ ตรงต่อเวลากิจกรรมพัฒนาจิต ฝึกการเจริญสติตามแนวทางหมู่บ้านพลัม

เป้าหมาย :เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตอย่างมีสติ เพื่อดูแลตนเอง ดูแลคนรอบข้าง และดูแลสิ่งแวดล้อม

การดำเนินการ
นักเรียนได้เข้าร่วมทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันที่หมู่บ้านพลัม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน 


ผลที่ได้รับ : นักเรียนทุกคนสามารถปฏิบัติกิจกรรมต่างๆตามแนวทางหมู่บ้านพลัมได้ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรม มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ เชื่อมโยงและเห็นคุณค่าของสรรพสิ่ง